Home | Nieuws | Contact
Nieuwsbrief |  In de media |  Nieuwsarchief |  Opvallend in het nieuws

Nieuwe +/- Energie in Leiden


In opdracht van woningcorporatie Portaal, de gemeente Leiden en de Kamer van Koophandel Rijnland heeft Stadia een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid om in een voormalig Nuon-gebouw - nu Nieuwe +/- Energie - een centrum voor de communicatiesector in Leiden te maken.

Woningcorporatie Portaal is voornemens om in Leiden gebouw B op het voormalige Nuon-terrein te verwerven en opnieuw tot ontwikkeling te brengen met nieuwe functies. Het gebouw heeft monumentale waarde, ligt aan de rand van het centrum van Leiden en heeft een basisoppervlakte van ca. 5000 m2. Hoewel de directe omgeving van het gebouw nog sterk gedomineerd door de aanwezigheid van Nuon, zal het terrein de komende 10 jaar worden getransformeerd tot een nieuwe woon-werkgebied.


Nieuwe +/- Energie
Portaal heeft het gebouw een nieuwe naam gegeven: Nieuwe +/- Energie. Waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat er sprake is van een nieuwe dynamiek op een herkenbare locatie. Nieuwe +/- Energie moet een multifunctioneel gebouw worden waar verschillende doelgroepen kunnen functioneren en samen kunnen leven. De herontwikkeling van het gebouw door Portaal maakt onderdeel uit van een afspraak met de gemeente Leiden om in het gebouw meerdere functies onder te brengen. Het gaat daarbij in eerste instantie om het samen onder een dak brengen van een aantal opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen en in tweede instantie is voor de invulling van het gebouw gedacht aan (startende) bedrijvigheid in de creatieve sector. 


Huis van de Communicatie

Parallel aan de gedachtevorming over de invulling van Nieuwe +/- Energie is op initiatief van de Kamer van Koophandel Rijnland en de gemeente Leiden een verkenning gedaan naar de potenties van de creatieve sector in de stad. Daarbij zijn verschillende terreinen verkend waarop de stad zich zou kunnen profileren. Een van de belangrijkste uitkomsten uit deze verkenning is geweest dat Leiden zich zou kunnen positioneren als een stad waar veel bedrijven en (kennis)instellingen actief zijn op het brede gebied van de communicatie. Om een dergelijke ontwikkellijn meer vaste vorm te geven is gekeken naar de behoefte onder 1000 Leidse communicatiebedrijven, waaruit o.a. het signaal naar voren komt dat een fysieke concentratie van meerdere bedrijven en/of instellingen uit die sector een goede impuls zou vormen voor verdere ontwikkeling van de sector in de stad. Bovendien is duidelijk geworden dat een aantal bedrijven ruimtebehoefte heeft en hiervoor waarschijnlijk op zoek is naar een inspirerende en creatieve omgeving tegen een redelijke prijs. 

Op basis van voornoemde indicaties is door een aantal ondernemers in Leiden het concept van het Huis van de Communicatie ontwikkeld; een herkenbare plaats die het draaipunt moet vormen rondom een veelheid van activiteiten waarmee Leiden zich als communicatiestad positioneert.

Haalbaarheidsonderzoek
Stadia is gevraagd om de haalbaarheid van de herontwikkeling van het gebouw tot een Huis van de Communicatie te onderzoeken op basis van de volgende vraagstelling:

“Hoe realiseren we een haalbare exploitatie van Nieuwe +/- Energie als multifunctioneel gebouw met een bijzondere uitstraling, waarin (bedrijfsactiviteiten/onderdelen van) het Huis van de Communicatie een voornaam onderdeel kan vormen?”

Stadia heeft de markt in beeld gebracht, heeft ontwikkelingsscenario's voor het gebouw ontwikkeld en deze in overleg met stakeholders tot een voorkeursscenario uitgewerkt en heeft de beheerorganisatie uitgewerkt. Daarnaast zijn de kritische succesfactoren voor de herontwikkeling van het gebouw geformuleerd. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter Dortwegt, [email protected]
 


<< Terug.

Innovatie & OndernemerschapWijkeconomie & RevitaliseringGebouw & facility
ontwikkeling
Stadia Logo